ANVÄNDNINGSVILLKOR

image description

ANVÄNDNINGSVILLKOR

De här användningsvillkoren (som tidvis kan ändras) gäller webbplatsens användare och alla som besöker webbplatsen. Användaren ska noggrant läsa användningsvillkoren eftersom de är ett lagligt bindande avtal om besök på webbplatsen och användning av den.

Användningsvillkoren uppdaterades senast den 20 april 2018.

Genom att använda webbplatsen visar användaren att hen har läst, förstått och godkänt användningsvillkoren och förbinder sig vid att efterfölja dem. Om användaren inte godkänner dessa användningsvillkor ska hen inte använda webbplatsen.

I dessa användningsvillkor avses med termen ”användare” en kund på webbplatsen, en användare eller besökare och med olika former av ordet ”vi” avses Harvia.

TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN

Tillgången till vår webbplats tillåts tillfälligt och vi förbehåller oss rätten att avlägsna webbplatsen eller ändra på den utan separat meddelande. Tillgången till vår webbplats kan stängas tillfälligt eller varaktigt utan separat meddelande. Vi är inte ansvariga gentemot användaren om webbplatsen av någon orsak inte kan användas eller om tillgången är avbruten när som helst eller hur länge som helst. Utan att begränsa ovan nämnda förbehåller vi oss rätten att avbryta eller stänga tillgången till sidorna eller begränsa den, om användaren bryter mot dessa användningsvillkor.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Webbplatsen får endast användas för lagliga syften. Webbplatsen får inte användas

  • på sätt som bryter mot tillämpliga lokala, nationella eller internationella lagar och förordningar
  • på sätt som är olagliga eller ohederliga eller som har olagliga eller ohederliga konsekvenser
  • för att skicka eller förmedla oönskat eller otillåtet reklam- eller försäljningsfrämjande material eller någon som helst skräppost
  • för att förmedla sådana uppgifter eller för att skicka eller ladda sådant material som innehåller virus eller motsvarande koder som påverkar dataprogrammen eller datorutrustningen på ett negativt sätt.

Via webbplatsen är det förbjudet att överföra och det är förbjudet att till eller från sidan länka material

  • som är olagligt, hotfullt, förnedrande, oanständigt, osedligt, oetiskt, kränkande, pornografiskt, osmakligt, otillåtet, hetsande till rashat, diskriminerande, nedsättande, skandalsökande, smädligt, i strid mot sekretessavtal eller integriteten eller som kan orsaka irritation eller skada
  • som du inte har alla nödvändiga tillstånd och/eller godkännanden för
  • som kan anses vara brott eller uppmaning till brott, som kan ge orsak till civila käromål eller som på annat sätt bryter mot någon lag eller kränker en tredje parts rätt i vilket land som helst
  • som är tekniskt skadligt (inklusive bland annat datorvirus, logiska bomber, trojaner, maskar, skadliga komponenter, skadande uppgifter eller andra skadliga programvaror eller uppgifter).

ÄNDRINGAR AV ANVÄNDNINGSVILLKOREN

Vi förbehåller oss rätten att ändra, byta ut eller uppdatera dessa användningsvillkor tidvis enligt vårt övervägande. I samband med användningsvillkoren meddelas alltid datumet för den senaste uppdateringen, datumet byts alltid ut då användningsvillkoren ändras. Det ligger på användarens ansvar att granska användningsvillkoren då hen besöker eller använder webbplatsen samt att säkerställa att hen har läst och förstått den senaste versionen av användningsvillkoren. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter att de nya användningsvillkoren har publicerats på webbplatsen uttrycker användaren sitt godkännande av de nya användningsvillkoren.

PERSONUPPGIFTER OCH DATASKYDD

Läs om vår dataskyddspraxis som är en del av användningsvillkoren. I dataskyddspraxisen berättar vi om vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi använder och skyddar dem. Genom att använda webbplatsen godkänner användaren att personuppgifterna hanteras enligt dataskyddspraxisen.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vi är antingen ägare eller licensinnehavare till alla immateriella rättigheter på webbplatsen, inklusive utan begränsningar eventuella program, teknologier, koder, texter, ljud, grafik, fotografier, illustrationer, videor, innehåll och material som vi erbjuder via webbplatsen eller som erbjuds för vår räkning. Till våra immateriella rättigheter hör även varumärken, produktnamn och webbsidans design, layout och utseende.

HARVIA® och HARVIA®-logotypen är Harvia Finland Oy:s varumärken och registrerade varumärken skyddade enligt finsk lag och internationella lagar och alla rättigheter till varumärkena förbehålls.

Vår webbplats är skyddad genom Finlands upphovsrättslag, internationella fördrag om upphovsrätt och genom alla övriga lagar om upphovsrätt och immateriella rättigheter. Vi förbehåller oss alla rättigheter till webbplatsen, inklusive alla immateriella rättigheter utan begränsning.

Användaren har en begränsad rätt att skriva ut, spara och/eller ladda ner från webbplatsen endast för personligt bruk. Användaren får inte kopiera, publicera, sälja, licensera, redigera, dela, förmedla, visa några delar av webbplatsen eller skapa derivat av webbplatsen eller på övrigt sätt använda den på olagligt sätt.

Användaren får inte ta bort, dölja eller ändra några meddelanden som gäller upphovsrätt, patent eller varumärken eller andra uppgifter om ägarrätten på det material som finns på webbplatsen. Användaren får inte bryta ner, förstöra eller ändra något program på webbplatsen (förutom begränsat inom ramarna för det som tillåts utifrån relevanta lagar).

Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen nämns i dessa användningsvillkor.

UPPGIFTER PÅ WEBBPLATSEN

Innehållet på webbplatsen är avsett som information och för användning endast på en allmän nivå. Kommentarer och annat material som publiceras på webbplatsen är inte avsedda som säkra råd.

DET ÄR ANVÄNDARENS ANSVAR ATT SÄKERSTÄLLA ATT DE PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPGIFTER SOM PRESENTERAS PÅ WEBBPLATSEN MOTSVARAR ANVÄNDARENS KRAV. DET ÄR ÄVEN ANVÄNDARENS ANSVAR ATT SÄKERSTÄLLA ATT RECEPT OCH RECEPTIDÉER ÄR LÄMPLIGA FÖR ANVÄNDARENS (ELLER ANDRA PERSONERS) DIETKRAV, ALLERGIER ELLER LIVSMEDELSKÄNSLIGHETER.

LÄNKAR PÅ WEBBPLATSEN

Om webbplatsen innehåller länkar till övriga webbplatser och resurser erbjudna av tredje parter är länkarna endast avsedda som information och hjälp för användaren. Genom att klicka på länkarna förflyttas användaren bort från vår webbplats. Vi har inte granskat alla webbplatser och resurser ägda av tredje parter och vi övervakar inte eller är ansvariga för dessa webbplatser och resurser eller för deras innehåll och användbarhet. Därför rekommenderar eller presenterar vi uttryckligen inte några utlåtanden om webbplatserna i fråga, deras innehåll eller om resultaten av användningen av dessa. Om användaren använder en godtycklig tredje parts godtyckliga webbplats som länkats till vår webbplats, godkänner användaren såväl att detta sker på eget ansvar som att vi inte tar något ansvar för den godtyckliga webbplatsen eller för eventuella förluster eller skador som användningen av webbplatsen medför.

LÄNKAR TILL WEBBPLATSEN

Användaren får skapa en länk (men inte replikera) endast till vår första sida efter att ha fått ett uttryckligt skriftligt tillstånd till detta på förhand. Länken ska skapas så att den är rättvis, ärlig och laglig och inte skadar eller utnyttjar vårt rykte. Användaren får inte skapa länken så att den kan tolkas som en förbindelse skapad av oss eller som ett godkännande eller utlåtande som de facto inte finns.

Användaren får inte skapa en länk från en webbplats vars ägare hen inte är.

Vår webbplats får inte ramas in på någon annan webbplats och användaren får inte skapa en länk till någon annan del av vår webbplats än till första sidan. Vi förbehåller oss rätten att återkalla vårt tillstånd till länkningen när som helst utan förhandsanmälan.

UTESLUTANDE AV ANSVAR OCH ERSÄTTNINGSSKYLDIGHETER

VI AVSÄGER OSS I DEN STÖRSTA OMFATTNING TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER ALLT UTTRYCKLIGT OCH ANTAGET ANSVAR, ALLA FÖREVISNINGAR OCH AVTAL SOM GÄLLER WEBBPLATSEN. ANVÄNDAREN GODKÄNNER ATT HEN ANVÄNDER WEBBPLATSEN OCH INTERNET HELT PÅ EGET ANSVAR OCH ATT WEBBPLATSEN KAN ANVÄNDAS AV ANVÄNDAREN SÅDANT SOM DEN ÄR

Användaren godkänner i den största omfattning tillämplig lag tillåter att den enda möjliga lösningen vid en konflikt som uppstår med oss eller våra licensinnehavare är att användaren slutar använda webbplatsen.

VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, STRAFFARTADE, TILLFÄLLIGA ELLER MEDELBARA FÖRLUSTER ELLER SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ AFFÄRSVINST, AVTAL, INFORMATION ELLER AFFÄRSVÄRDE, ARBETSAVBROTT ELLER DATAPROBLEM SOM BEROR PÅ ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN ELLER AV EN FÖRHINDRAD ANVÄNDNING ELLER TILLGÅNG TILL DEN OCH OBEROENDE AV HUR DETTA HAR ORSAKATS, TROTS ATT VI HAR MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA HÄR SKADOR. VI UTESLUTER ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA FEL ELLER BRISTER I WEBBPLATSENS UPPGIFTER, MATERIAL OCH FUNKTIONER, FÖRUTOM TILL DEN DEL ANSVARET I FRÅGA INTE ENLIGT TILLÄMPLIG LAG FÅR UTESLUTAS. VI AVBÖJER I DEN STÖRSTA OMFATTNING TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER ALLT ANSVAR SOM GÄLLER OAKTSAMHET.

Trots ovan nämnda begränsar inget i dessa användningsvillkor det ansvar som vi har gentemot användaren vad gäller avsiktlig förvanskning av uppgifter, dödsfall eller personskada som orsakas av vår oaktsamhet eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas med stöd i tillämplig lag.

VIRUS, DATAINTRÅNG OCH ANDRA BROTT

Användaren får inte missbruka vår webbplats med avsikt genom att placera (eller försöka placera) virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat illvilligt eller tekniskt skadligt material på webbplatsen. Användaren får inte försöka olovligen tränga in på vår webbplats eller den server där webbplatsen finns sparad eller på någon server, dator eller databas som anknyter till webbplatsen. Användaren får inte utföra överbelastningsattacker eller distribuerade överbelastningsattacker mot vår webbplats.

Genom sådana här aktioner gör sig användaren skyldig till brott enligt finsk lagstiftning och lagstiftningen i övriga länder. Vi rapporterar sådana här brott till behörig lagövervakningsmyndighet och samarbetar med myndigheterna genom att avslöja användarens identitet för dem. Vid brott upphör användarens rätt till vår webbplats omedelbart.

Även om vi använder rimliga åtgärder för att skydda webbplatsen mot missbruk är vi inte ansvariga för förluster eller skador som kan orsakas av en distribuerad överbelastningsattack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan smutsa ned ELLER ANFALLA användarens datautrustning, datorprogram, uppgifter eller annat material i användarens ägo beroende på att användaren använt webbplatsen eller laddat eller skickat material via webbplatsen eller någon annan webbplats i anslutning till den.

VILLKORENS ORUBBLIGHET

Dessa villkor lyder under alla lagliga konsumenträttigheter. Om någon behörig domstol konstaterar att någon av punkterna i dessa användningsvillkor är ogiltig, i strid mot lagen eller inte verkställbar av vilken som helst orsak måste punkten i fråga tolkas enligt tillämplig lag och så noggrant som möjligt i den betydelse Harvia ursprungligen menat, och alla övriga punkter förblir i kraft i full verkan.

BEFRIELSER

Om vi inte kan verkställa eller utföra en rättighet eller ett krav enligt dessa användningsvillkor eller om detta fördröjs medför detta inte en befrielse från rättigheten eller kravet i fråga. Befrielser från bestämmelserna i dessa användningsvillkor gäller endast i skriftlig form och undertecknade av Harvia.

HELA AVTALET

Dessa användningsvillkor (inklusive dataskyddspraxisen som anslutits till villkoren) utgör hela avtalet mellan användaren och oss och gäller användarens rättigheter och skyldigheter i användningen av webbplatsen.

TILLÄMPLIG LAG

Dessa användningsvillkor och tvister och krav (även övriga än avtalstvister och krav) som de ger upphov till eller som gäller användningsvillkorens ämne eller form är underkastade finsk lag och uppgjorda enligt den. Finsk domstol har uteslutande behörighet att behandla vilket av användarens krav som helst som beror på eller som gäller användarens användning av webbplatsen. Användaren är skyldig att efterfölja tillämplig lagstiftning i det land hen använder webbplatsen.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor om användningsvillkoren kan du kontakta oss på adressen harvia(a)harvia.fi