Frågor och svar

image description

Att planera och bygga en bastu

Hur planerar och bygger jag en bastu?

Denna instruktion ger dig grundläggande information om bastuns konstruktioner och de olika byggfaserna. Instruktionen visar hur bastun byggs i ett färdigt utrymme där väggarna är av betongblock och golvet är belagt med klinker. Ventilationen är maskinell. Väggarna bekläds med panel helt och hållet så att aggregatet kan drivas med låg effekt. Det monteras en glasdörr och för den glasytan adderas en volym på 1,5 kubikmeter till bastuns volym när aggregatet dimensioneras.

Planeringsskedet

KRAV SOM AGGREGATET STÄLLER

 • Bekanta dig med aggregatets monteringsanvisningar och särskilt skyddsavstånden.  Det får inte finnas något brandfarligt material inom skyddsavstånden.  Det orsakar brandfara. För vedeldade bastuugnar kan du minska skyddsavstånden genom att montera extra skydd (se aggregatets monteringsanvisning).
 • Om ett elektriskt bastuaggregat har en extern temperaturgivare ska den kunna monteras exakt på den plats som anges i monteringsanvisningarna.
 • Om du har valt ett Combi-ångaggregat, måste basturummet ha en golvbrunn. Om du valt en Combi-modell med automatisk vatteninmatning, måste det finnas ett vattenuttag vid aggregatet. När dragningen av elektriska kablar planeras ska man ta hänsyn till att Combi-aggregat alltid styrs från en separat styrcentral.

KABELINSTALLATION

Bekanta dig med installationen av ledningarna som belysningen, bastuaggregatet, givarna och styrpanelen behöver och bestäm dig för om du vill dra kablarna ovanpå eller under panelen.

BASTUINREDNING

 • Den här instruktionen visar hur du monterar raka Formula-lavar. Harvia har ett stort modellurval av bastulavar som du kan bekanta dig med här.
 • Beakta behovet av väggförstärkningar som lavestöden kräver. Placeringen av lavestöden beror på vilken modell av bastulavar som valts.

Golv och ventilation

GOLV

Lägg våtskikt enligt kraven i byggnadsbestämmelserna. Vid val av golvbeläggning ta hänsyn till att det från bastuaggregatet faller stenmaterial tillsammans med vattnet. Detta syns på ljusa golvmaterial. Under aggregat med stora mängder sten, exempelvis Harvia -Kivi, bör man ha obrännbart golvmaterial.

Golvbeläggningen läggs även 10–20 centimeter upp på väggen. Fäst beläggningen antingen direkt i väggen eller ovanpå en fanerskiva fäst i väggen.

VENTILATION

 

01_lahtotilanne

A. Placering av tilluftsventilen. Om ventilationen är maskinell placeras tilluftsventilen ovanför aggregatet. Vid självdragsventilation placeras tilluftsventilen under eller bredvid aggregatet. Tilluftsröret ska ha en diameter på 50–100 mm.

Bastuaggregat med separat värmegivare: bastuns tilluftsventil får inte finnas bredvid värmegivaren!

B. Frånluftsventil. Placera frånluftsventilen så långt från aggregatet och så nära golvet som möjligt. Frånluftsröret ska ha en diameter som är två gånger större än tilluftsrörets. Om frånluftsventilen är i tvättrummet ska bastudörren ha en springa på minst 100 mm nertill. Maskinell ventilation är då obligatorisk.

C. Eventuell torkventil (stängs vid uppvärmning av och när man badar). Bastun kan torkas genom att lämna dörren öppen när man har badat färdigt.


Bygge av stomme

02_koolaukset

 • Fäst reglarna för stommen (50 x 50 mm) i väggen. Regelavstånd 600 mm eller enligt isolermaterialets bredd.
 • Fäst takreglarna i väggreglarna. Bastun har oftast en höjd på 2100–2300 mm. Aggregatet avgör minimum höjden. Avståndet mellan övre laven och taket bör vara högst 1 200 mm

Värmeisolering

03_villat

Lägg isoleringen mellan reglarna. Se till att det inte finns några springor i isoleringen. Det är särskilt viktigt att isolera taket med tanke på energiförbrukningen, så lägg dubbel isolering i taket (minst 100 mm).


Fuktspärr (aluminiumfolie)

Aluminiumfolie som fuktspärr har som uppgift att hålla fukten inne i bastun. Fuktspärren ska vara tät genomgående för att förhindra att fukt kommer in i konstruktionerna. Aluminiumfolien nitas fast med t.ex. glesa stift. Placera foliens glansiga yta så att den ligger in mot bastun.

04_alupaperit

 • Fäst först aluminiumfolien i taket och vik kanterna ner på väggarna, så att takfolien kommer rejält under folien som läggs på väggarna. Tejpa omsorgsfullt alla fogar med aluminiumtejp.
 • Bred ut aluminiumfolien på väggarna och tejpa fast alla fogar. Lägg inte fogar i hörnen, då de är svåra att tejpa.
 • Tejpa fast aluminiumfoliens nedre kanter i plattgolvets övre kant eller i vattenisoleringen.
 • Se till att alla genomföringar har tätats med tejp!

Spikläkt, konsoler för lavarna och aggregatet

05_naulausrimat_valmis

 • Fäst spikläkterna (t.ex. 22 x 50 mm) i takreglarna.
 • Fäst spikläkter i väggarna. Dimensionera läkterna så att deras övre ändor är ungefär 20 mm under takets läkter. Läkterna ska monteras vertikalt, annars kan luften inte stiga upp bakom panelen från golvet. Ifall du vill montera panelerna vertikalt ska du lägga ner ett horisontellt läktverk ovanpå de lodräta ribborna.
 • Kontrollera lavarnas höjd i bruksanvisningarna och montera förstärkningar bakom panelen där bastulavarna ska fästas. Förstärkningarna görs av virke som är lika brett som spikläkten, t.ex. 90 mm. Fäst förstärkningarna i väggreglarna.
 • Ifall bastun ska ha ett väggmonterat aggregat, montera ett stöd (A) i väggen där aggregatet skruvas fast. Som stöd duger t.ex. en fanerskiva. Du hittar fästskruvarnas positioner i bastuugnens monteringsanvisningar.
 • Du har väl kommit ihåg att installera kablarna? (Se avsnitt 1. Planeringsskedet.)

Paneler

06_panelointi

 • Spika fast panelerna i spikläkterna. Börja med taket.
 • Börja uppifrån och lägg ett par rader på en vägg först. Fortsätt sedan med att lägga ett par rader på nästa vägg och gå runt alla väggar. På detta sätt hamnar alla paneler i samma höjd och det är lätt att justera vid trappning.
 • Borra hål i panelerna för elledningar och för kablarna genom hålen.
 • Lämna en luftspringa på några millimeter mellan väggpanelernas övre kant och taket.

Slutföring

07_venttiilit

Fäst ventilerna.


Lavestöd och belysning

08_laudetukipuut

Montera stöden för lavarna enligt monteringsanvisningarna. Det är rekommenderat att installera belysningen vid detta skede (anlita en elektriker vid behov).


Lavar

09_lauteet

Placera lavarna på lavestöden. Följ monteringsanvisningarna som följer med lavarna.


Bastuaggregatet

10_kiuas

Montera och koppla i aggregatet enligt monteringsanvisningarna.

Jag ska börja lägga panelen i bastun – vad ska jag tänka på?

1. Om du har valt ett aggregat som fästs i väggen ska det finnas en stödkonstruktion bakom panelen. Skruvarna håller inte om de endast fästs i panelen. Det räcker med stabila brädor bakom panelen. Du hittar skruvfästens positioner i aggregatets monteringsanvisning.
2.Bekanta dig med installation för belysningen, bastuaggregatet och en eventuell styrenhet. Bestäm om du vill dra kablarna ovanpå eller under panelen.

A. Ledningar för bastuaggregatets värme- och/eller fuktgivare
B. Bastuaggregatets elledningar
C. Ledningar för bastuns belysning
D. Övriga ledningar (specialbelysning etc.)

3.Observera att det bör finnas förstärkning bakom panelen för lavestöden.

Ventilation i bastun

Bastu med elaggregat

Luftbyte bör ske sex gånger per timme.

A. Placeringsområde för tilluftsventilen. Om ventilationen är maskinell placeras tilluftsventilen ovanför aggregatet. Vid självdragsventilation placeras tilluftsventilen under eller bredvid aggregatet. Tilluftsröret bör ha en diameter på 50–100 mm. Bastuaggregat med separat värmegivare: bastuns tilluftsventil får inte sitta bredvid värmegivaren! Läs närmare anvisningar i bastuaggregatets monteringsanvisningar.

B. Frånluftsventil Placera frånluftsventilen så långt från aggregatet och så nära golvet som möjligt. Frånluftsröret bör ha en diameter som är två gånger större än tilluftsrörets..

C. Eventuell torkventil (stängd under uppvärmning och bastubad). Bastun kan också torkas genom att lämna dörren öppen efter badandet.

D. Om frånluftsventilen är i badrummet bör bastudörren ha en springa på minst 100 mm nertill. Maskinell ventilation är då obligatorisk..

Bastu med vedeldad bastuugn

Självdragsventilation

A. Frisk luft leds in nere vid golvet nära ugnen och
B. leds ut så långt borta från bastuugnen som möjligt, nära taket. Bastuugnen cirkulerar luften effektivt, så utloppshålets uppgift är främst att avlägsna fukt från bastun efter badet.

Maskinell ventilation

A. Frisk luft leds in på ca 500 mm höjd ovanför ugnen och
B. leds ut nära golvet, till exempel under lavarna.

Val av bastuaggregat

Hur väljer jag rätt aggregateffekt?

Bastuns volym och konstruktion påverkar valet av bastuugn. Det behövs i genomsnitt 1 kW aggregateffekt per kubikmeter i bastun. Effektbehovet ökar om bastun har fönsterytor eller ytor med god värmelagringsförmåga, såsom tegel, betong eller massivt timmer.

En kvadratmeter oisolerad sten, glas eller motsvarande oisolerad yta ökar bastuugnens effektbehov lika mycket som om bastuns volym skulle öka med 1,2 kubik per kvadratmeter i fråga. Ifall bastuns inneryta är byggd i oisolerat timmer ska du multiplicera kubikvolymen med 1,5.

En bastuugn med för låg effekt måste värmas upp mycket längre och hårdare, vilket ger den en kortare livstid.

Hur mycket utrymme kräver aggregatet?

Alla bastuugnar har ett skyddsavstånd som bestämmer avståndet till brännbara material (vägg, lavar etc.) Större effekt innebär ofta större skyddsavstånd. Skyddsavstånden hittar du på bastuugnens typskylt, i monteringsanvisningen, i broschyren och på produktsidan på webben.

Minsta skyddsavstånd får inte underskridas på grund av brandfaran!

Hur styrs elaggregatet?

Vid val av el aggregat upmärksamma utöver utseende och effekt, även hur aggregatet bör styras. Harvias modeller styrs på tre olika sätt:

 • Fasta styrreglage (reglagevrede)
 • Extern, digital styrpanel
 • Extern styrenhet som reglerar effektmatningen till aggregatet

De fasta, mekaniska styrreglagen sitter på sidan av, nertill eller ovanpå aggregatet.

Om du inte vill böja dig ner eller om bastulavarna hindrar dig från att nå bastuaggregatet, kan du välja ett aggregat som styrs med en extern styrpanel eller styrcentral. En extern styrpanel kan installeras till exempel i omklädningsrummet och den visar temperaturen i bastun.

Externa styrenheter är obligatoriska i anläggningar och gemensamma bastur. Separata styrenheter kan även passa bra hemma, men diskutera med elmontören först.

Vilken styrenhet ska jag välja?

Externa styrenheter är obligatoriska i anläggningar och gemensamma bastur. Separat styrenhet kan även passa bra hemma, men du bör ta i hänsyn el- och givarkabeldragningarna vid planering av bastun.

De flesta aggregaten för hemmabruk finns som E-modell, och kan styras med en separat styrenhet. Detta är praktiskt speciellt om du vill fälla in aggregatet i bastulaven.

Kompatibilitetstabell för styrcentralerna och bastuugnarna

X Enbart styrenhet
X + LTY17 Styrenhet + LTY17-strömförsörjningsenhet
X + LTY17C Styrenhet + LTY17C-strömförsörjningsenhet
ej kompatibel

 

Aggregat Styrenhet
C90 Senlog CF9 Xafir CS110 Xenio CX110 C150 C150VKK Griffin CG170 Xenio CX170 Xafir CS170 C260-20 C260-34
Elegance F10,5 X + LTY17 X + LTY17 X X X X X X X X X
Elegance F15 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X X X X X X X
Elegance F16,5 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X X X X X X X
Elegance F18 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X X
Globe GL70E X X X X X X X X X X X
Globe GL110E X + LTY17 X + LTY17 X X X X X X X X X
Cilindro PC70E X X X X X X X X X X X
Cilindro PC70HE X X X X X X X X X X X
Cilindro PC90E X X X X X X X X X X X
Cilindro PC90HE X X X X X X X X X X X
Cilindro PC100E/135E X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X X X X X X X
Cilindro PC165E/200E X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X X
Moderna M45E X X X X X X X X X X X
Moderna M60E X X X X X X X X X X X
Moderna M80E X X X X X X X X X X X
Moderna M90E X X X X X X X X X X X
Topclass KV30E X X X X X X X X X X X
Topclass KV45E X X X X X X X X X X X
Topclass KV60E X X X X X X X X X X X
Topclass KV80E X X X X X X X X X X X
Kivi PI70E X X X X X X X X X X X
Kivi PI90E X X X X X X X X X X X
Legend PO11 X + LTY17 X + LTY17 X X X X X X X X X
Legend PO165 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X X X X X X X
Hidden Heater HH6 X X X X X X X X X X X
Hidden Heater HH9 X X X X X X X X X X X
Hidden Heater HH12 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X X X X X X X
Senator T9 X X X X X X X X X X X
Senator T10,5 X + LTY17 X + LTY17 X X X X X X X X X
Club K11G X + LTY17 X + LTY17 X X X X X X X X X
Club K13,5G X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X X X X X X X
Club K15G X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X X X X X X X
Virta HL70 X X X X X X X X X X X
Virta HL90 X X X X X X X X X X X
Virta HL110 X + LTY17 X + LTY17 X X X X X X X X X
Virta Pro HL135 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X X X X X X X
Virta Pro HL165 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X X X X X X X
Virta Pro HL220 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X X
Profi L20 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X X
Profi L26 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X
Profi L30 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X
Profi L33 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X
Modulo 135 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X X X X X X X
Modulo 160 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X X X X X X X
Modulo 180 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X X
2 x Virta HL70 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X X X X X X X
2 X Virta HL90 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X X
2 x Virta HL110 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X X
2 x Virta HL135 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X
2 x Virta HL165 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X
2 x Modulo 135 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X
2 x Modulo 160 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X

 

Combi-aggregat Combi-styrenhet
Senlog CF9C C105S Griffin CG170C Xenio CX110C Xafir CS110C
Delta Combi D29SE X X X X X
Topclass Combi KV50SE X X X X X
Topclass Combi KV60SE X X X X X
Topclass Combi KV80SE X X X X X
Topclass Combi KV90SE X X X X X
Virta HL70S, SA X X X X X
Virta HL90S, SA X X X X X
Virta HL110S, SA X X X
VirtaPro HL135SA X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C
VirtaPro HL160SA X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C
VirtaPro HL220SA X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C
Modulo 135SA X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17
Modulo 160SA X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17
Modulo 180SA X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17 X + LTY17
Club K11GS X X X X X
Club K13,5GS X X X X X
Club K15GS X X X X X
Senator Combi T7C, T7CA X X X X X
Senator Combi T9C, T9CA X X X X X
2 x Virta HL70S, SA X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C
2 x Virta HL90S, SA X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C
2 x Virta HL110S, SA X + LTY17C X + LTY17C X + LTY17C

Montering

Obs! De här anvisningarna kompletterar monteringsanvisningarna och handboken som levererats med aggregatet. Läs även aggregatets monteringsanvisningar noga innan du börjar monteringsarbetet.

Får vem som helst installera ett elektriskt bastuaggregat till elnätet?

Alla sådana elapparater som har ett skruvfäst skydd som skyddar användaren från att vidröra de farliga spänningsförande delarna är apparater vars installation och service enligt bestämmelserna ska utföras av en yrkeskunnig och behörig elmontör eller någon som innehar motsvarande behörighet.

Får vem som helst byta ut ett trasigt värmeelement?

Alla sådana elapparater som har ett skruvfäst skydd som skyddar användaren från att vidröra de farliga spänningsförande delarna är apparater vars installation och service enligt bestämmelserna ska utföras av en yrkeskunnig och behörig elmontör eller någon som innehar motsvarande behörighet.

Varför levereras ingen anslutningskabel tillsammans med bastuaggregatet?

Anslutningskabeln som ska sitta mellan kopplingsdosan i bastuväggen och aggregatets strömkoppling levereras inte med bastuaggregatet. Elmontören som kopplar in bastuaggregatet levererar kabeln. Anslutningskabelns uppgifter framgår i monteringsanvisningen för bastuaggregatet och/eller styrcentralen.

Var kan jag montera bastuaggregatets digitala styrpanel?

Styrpanelen är en stänkskyddad lågspänningsapparat. Den kan monteras i badrummet, omklädningsrummet eller någon annanstans i bostaden. Om styrpanelen monteras i basturummet ska den placeras på ett avstånd som är minst lika långt från bastuaggregatet som skyddsavståndet och på högst en meters höjd från golvet. Utom räckhåll för barn.

Kan bastuugnen förses med fjärrstyrning som fungerar med mobiltelefonen?

Basturummet ska alltid kontrolleras innan du slår på bastuugnen. Risken är att det finns föremål på eller nära bastuugnen som kan fatta eld. Om det händer ofta att du snabbt vill bada bastu så rekommenderar vi bastuugnen Forte som alltid är redo.

Kan bastuugnens elströmskrets förses med ett s.k. felströmsskydd?

Ett felströmsskydd ska inte installeras i bastuugnens elströmskrets eftersom den är tillräckligt skyddad genom att den är jordad. Felströmsskydden är avsedda för mindre elapparater, såsom kaffekokare.

Förlängning av givarkabeln

Silikonkabeln som levereras tillsammans med givaren tål temperaturer upp till +170 °C. Kabeln kan förlängas med en kabel med samma tvärsnitt och ett lägre värmevärde, så länge som temperaturen som påverkar kabeln efter förlängningspunkten inte överskrider +80 °C.

Värmegivarens installationsplats

Värmegivaren ska installeras på exakt rätt plats enligt anvisningarna för att bastuugnen ska fungera korrekt.

Obs! Bastuns tilluftsventil får inte vara nära temperaturgivaren. Ett luftflöde nära ventilen kyler ner givaren och då får styrcentralen fel information om temperaturen i bastun. Till följd av detta kan bastuugnen överhettas. Tilluftsventilens minsta avstånd från värmegivaren

 • oriktad ventil: 1 000 mm
 • ventil som är riktad bort från givaren: 500 mm

Om minimiavståndet inte uppfylls, måste ventilationen ändras.

Montering av en vedeldad och ett eluppvärmt aggregat i samma bastu

Även små vedeldade bastuugnar har en effekt som motsvarar 13 kW eleffekt. Om du vill installera ett elektriskt bastuaggregat vid sidan av den vedeldade bastuugnen i samma bastu, ska även elaggregatets effekt väljas enligt fabrikens anvisningar.

Bastuugnarnas skyddsavstånd till brännbara material

Minsta skyddsavstånd ska uppfyllas för båda bastuugnarna. Kontrollera kraven på skyddsavstånd i bastuugnarnas monteringsanvisningar.

Skyddsavstånd mellan bastuugnarna

Mellan bastuugnarna ska det finnas ett avstånd som motsvarar båda bastuugnarnas sammanräknade skyddsavstånd, dock minst 600 mm. Detta skyddsavstånd kan minskas med skyddsväggar kring den vedeldade bastuugnen.

Infraröd bastu

Vad är en infrabastu?

Infrabastuns hälsoinverkning påminner om nyttan med motion. Många använder infrabastun för uppfriskning och för att ta hand om sina muskler.

För skandinaver kan det vara svårt att förstå att det säljs fler infrabastur än traditionella bastur ute i världen. Behandlingar med infraröd värme verkar dock vara en växande trend i världen, som nu även vinner fotfäste i Norden.

Infrabastur används bland annat på spa anläggningar, hotell och skönhetssalonger, och allt oftare även i privata hem. Den kan monteras utan byggtillstånd i vilket torrt utrymme som helst, till exempel i sovrummet i en lägenhet.
Även om den traditionella bastun och infrabastun liknar varandra i och med att man svettas och slappnar av i båda, så finns det även många skillnader mellan de här två bastuformerna. Enligt vissa uppskattningar svettas man tre gånger mer i en infrabastu jämfört med en vanlig bastu. Det beror på att infrabastuns långvågiga djupvärme tränger in cirka fyra centimeter djupt och gör att svetten kommer djupt nerifrån vävnaden. I en vanlig bastu värms kroppen upp av den varma luften, medans i en infrabastu värmer infraröd strålning upp kroppens vävnader inifrån.

En japansk uppfinning

Infrabastun har sitt ursprung i Amerika i början av förra århundradet, men idén till den moderna infrabastun uppstod i Japan år 1965. Under de senaste årtiondena har japanska och kinesiska forskare och läkare utfört omfattade studier om behandlingar med infraröd värme.

I Finland har man gjort rätt få studier om infrabastun, men uppgifterna om infrabastuns hälsofrämjande inverkningar har nått ända hit. Det är bara ytterst få som fortfarande felaktigt tror att infrabastun har något att göra med den skadliga ultravioletta strålningen. Istället förenar man infrabastun med avslappnade muskler, en aktivare ämnesomsättning och blodcirkulation, samt med att slagg och celluliter försvinner.

Många överraskas av informationen om att infrabastun är en effektiv uppiggare, till skillnad från den vanliga bastun som för många är en naturlig sömnmedicin. Det påstås även att en halvtimme i en infrabastu kan förbränna upp till 300–600 kilokalorier.

Infrabastun kan även lindra symptomen från många sjukdomar. Särskilt har många som lider av reumatism och fibromyalgi fått hjälp av infrabastuns värme. I en amerikansk studie* kunde man bevisa att smärtan och stelheten hos personer med ledgångsreumatism och ankyloserande spondylit minskade tack vare infrabastun. Även hudsjukdomar behandlas ofta i infrabastun.

Det verkar som om infrabastuns värme även hjälper till i kampen mot bland annat förkylningsvirus. Det sägs att infrabastuns djupa värme höjer kroppens temperatur och skapar en konstgjord feber så att säga. Feber är ju kroppens naturliga sätt att reagera på en smitta.

* Clin Rheumatol DOI 10.1007/s10067-008-0977-y: Infrared sauna in patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis, 2008

Populär bland idrottare

Eftersom den infraröda värmen piggar upp och stimulerar livsfunktionerna är den en utmärkt uppvärmningsmetod innan idrottsprestationer. Efter idrottsprestationen låter infrabastuns värme kroppen återhämta sig och slappna av. Bland annat använder den tidigare finska sprintern Johanna Manninen , idag aktividrottare, infrabastun för att återhämta sig efter ett tufft träningspass.

”Infrabastuns värme tränger djupt in i musklerna och gör att de trötta musklerna slappnar av efter en träning. Jag har märkt att infrabastun minskar muskelsmärtorna och lindrar ömhet. Det känns även som om infrabastun ökar ämnesomsättningen och rengör kroppen”, berättar Johanna.

Johanna har inte bara en infrabastu där hemma utan även en bastu med en bastuugn som alltid är redo samt en traditionell vedeldad strandbastu. Infrabastun har alltså inte åsidosatt den traditionella bastun.

”Infrabastun är ett härligt tillägg till den finska bastukulturen. Infrabastun är lätt att använda i och med att det är ett torrt utrymme där man kan sätta sig iklädd i sportkläderna om man så vill och värma upp musklerna innan ett varv på löpslingan. Det är också skönt att stretcha i infrabastun efter passet.”

”Jag sitter i infrabastuns värme i en halvtimme eller så. Jag tittar på tv, läser magasin och stretchar musklerna. Infravärmen får svetten att rinna. För att bevara vätskebalansen är det viktigt att komma ihåg att dricka vatten både innan och efter bastubadet.”

Den infraröda bastuns värme har hälsofrämjande inverkningar. Inverkningarna är individuella. Infrabastuns värme främjar ditt välmående eftersom den kan

 • avlägsna slaggprodukter
 • förbränna kalorier
 • minska celluliter
 • förbättra matsmältningen
 • lindra muskelsmärtor
 • lindra ledinflammationer
 • örbättra den perifera blodcirkulationen
 • sänka blodtrycket
 • påverka hudens hälsa och elasticitet positivt
 • minska stress
 • uppfriska sinnet
 • lätta huvudvärk
 • minska trötthet
 • ge en känsla av välbehag

Hur använder jag infrabastun?

Infrabastun är redo att användas på mindre än 10 minuter.

Skydda infrabastuns bänkar och golv med en handduk, du kommer att svettas rikligt.

Infrabastuns värme ger bäst inverkan på bar hud. Om du sveper in dig i t.ex. en handduk hindrar du en del av den goda värmen från att nå vävnaderna.

Eftersom vätskeavdunstningen och svettningen vid höga temperaturer är riklig i infrabastun bör du komma ihåg att dricka rikligt med vatten när du använder infrabastun.

Infrabastun kan användas dagligen.

Diskutera användningen av infrabastun med din läkare om du är gravid eller om du har problem med hälsan (eller har pacemaker, konstgjorda leder eller andra kirurgiska implantat).

Användning och underhåll

Obs! Kom ihåg att alltid kontrollera basturummet innan du börjar uppvärmningen. Det får inte finnas några obehöriga föremål på eller nära bastuugnen. Torka aldrig tvätt i bastun.

Snabbguide för aggregat (mekanisk styrning)

Kajastettukaynnistysom ihåg att alltid kontrollera basturummet innan du börjar uppvärmningen. Det får inte finnas några obehöriga föremål på eller nära bastuugnen. Torka aldrig tvätt i bastun.

Att slå på ugnen direkt: 

Vrid tidströmställaren till verksamhetsområdet (skala A, 0–4 timmar). Aggregatet börjar genast värmas upp.

Aggregatet stängs av när tidströmställarens reglage är tillbaka till 0. Du kan stänga av bastuugnen när som helst genom att manuellt vrida reglaget till 0.

Förinställd påslagningstid. Vrid tidströmställarens reglage till förvals­området (skala B, 0–8 timmar). Aggregatet börjar värmas upp när urver­ket vridit tillbaka reglaget till verksamhets­området. Aggregatet är då påslagen cirka fyra timmar.

Exempel: Du vill gå på en tre timmar lång promenad och bada bastu genast när du kommer hem. Vrid tidströmställarens reglage till 2 i förvalsområdet. Klockan startar. Efter två timmar börjar ugnen värmas upp. Eftersom det tar cirka en timme att värma upp bastun, är bastun varm efter cirka tre timmar, d.v.s. just när du kommer hem från din promenad.

termostaatinsaadinOm temperaturen blir obehagligt hög vrid termostatens reglage motsols. Om temperaturen blir obehaglig låg, vrid termostatens reglage medsols.

 

Snappguide för aggregat (digital styrpanel)

Kom ihåg att alltid kontrollera basturummet innan du börjar uppvärmningen. Det får inte finnas några obehöriga föremål på eller nära aggregatet. Torka aldrig tvätt i bastun.

Aggregatet är i stand-by läge då I/O-knappens bakgrund lyser. Om bakgrundslampan inte lyser se till att strömmen är påslagen påhuvudströmbrytaren nertill på aggregatet.

Slå på bastuugnen direkt

digiohjauspaneeli1

 1. Slå på aggregatet genom att trycka på I/O-knappen på styrpanelen. Styrpanelen lyser upp och aggregatet börjar värmas upp direkt.

digiohjauspaneeli2

Justera temperaturen med knapparna + och – om det behövs.

Stäng av aggregatet efter bastubadet genom att trycka på I/O- knappen.

Tidsinställd påslagning

 1. Slå på aggregatet genom att trycka på I/O- knappen.
 2. Tryck på MENU-knappen två gånger. I det här läget kan du ändra på den kvarvarande påslagningstiden.
 3. Tryck på knappen +. Aggregatet stängs av och symbolen (lampan) för förinställd tid börjar blinka. Displayen visar tiden tills bastun börjar värmas upp. Siffrorna går med 10 minuters intervaller ända upp till 10 timmar och mellan 10–18 timmar är intervallen 1 timme.
 4. Tryck på MENU-knappen eller vänta en stund så återgår styrpanelen till utgångsläget. Märk att tiden på displayen minskar med ovannämnda intervaller.

Duger vilka stenar som helst som bastustenar?

Bastustenarna bör vara av ett så tungt material som möjligt, de ska vara mörka och tillräckligt stora för att reservera så mycket värmeenergi som möjligt. Återfösäljarna säljer stenar som är avsedda att användas just i bastuugnar. Leverantören har koll på stenarnat konsistens och att de lämpar sig för användning i bastur. Stenmaterial som passar bra i bastuugnarna är till exempel peridotit, olivin och olivin-diabas. Stenar från naturen lämpar sig inte som stenar i bastuaggregat.

Det är förbjudet att använda keramiska ”stenar” och mjuk täljsten. De binder inte tillräcklig med värme då bastuugnen värms upp. Det kan leda till att stenen överhettas, vilket i sin tur leder till att värmeelementen går sönder.

Bastustenarna ska staplas i bastuugnen enligt monterings- och bruksanvisningen. Bastustenarna finns i två olika storlekar.

Hur ofta ska man byta bastustenarna i en familjebastu?

Det beror främst på hur ofta bastun används. Om familjen badar bastu i genomsnitt två gånger i veckan är det lämpligt att byta stenarna varje år. Det lönar sig att ibland stapla om stenarna, eftersom de smulas sönder under användningen och det blir för tätt i stenutrymmet, vilket försämrar luftcirkulationen genom aggregatet. En bra luftcirkulation garanterar ett bra bad. Värmeelementen i ett elaggregat håller längre när luften cirkulerar väl.

Ett värmeelement är trasigt, vad ska jag göra?

Ett trasigt värmeelement bör snarast bytas ut eftersom de resterande värmeelementen måste glöda längre för att bastun ska uppnå måltemperaturen. Detta kan leda till att de fungerande elementen går sönder. Värmeelementet får bytas ut endast av en auktoriserad elektriker.

Vi rekommenderar att byta ut alla värmeelement på en gång. De värmeelement som fortfarande fungerar har knappast så mycket längre livstid. Kostnaden för att en auktoriserad elektriker byter ut alla element blir mindre än att byta ut en åt gången. Dessutom tar det tid att stapla om stenarna, särskilt i aggregat med stort stenutrymme.

Vilken är den rätta bastutemperaturen?

Temperaturen i bastun ska vara sådan att du svettas och känner en behaglig känsla. Det finns ingen rätt eller fel bastutemperatur utan varje bastubadare känner vilken temperatur som passar dem bäst – taget i hänsyn ålder och hälsa.

 • Om temperaturen i bastun är för hög (80–100 °C) kan luften kännas torr även om luften blir fuktigare då man kastar vatten på stenarna. Bastandet känns tufft.
 • Vid lägre temperaturer (50–60 °C) kan du kasta mer vatten på stenarna. Luften känns fuktig och mjuk. Kombinationen, låg temperatur och rikligt med vatten, fungerar bäst i aggregat med stor stenvolym.

Luftfuktighets- och temperaturinställningar för Combi-aggregat

Med Combi-aggregatens styrenheter kan man ställa in rätt luftfuktighet och temperatur. Värdet för luftfuktighet bestämmer även det högsta möjliga temperaturvärdet – en för hög luftfuktighet i kombination med en för varm bastu kan vara en farlig kombination. Gränsvärdet har ställts in för att göra bastubadandet till en säker och behaglig upplevelse. Gränsvärdet för summan av temperatur och luftfuktighet är 140.

ilmankosteus_lampotila

Blå pil i schemat: fuktigt och mjukt bad.
Röd pil i schemat: varmt och tufft bad.

Varför känns ångan varm mot huden?

Vatten kastas på de varma stenarna för att få en behaglig luftfuktighet i bastun. Ibland när bastun är riktigt varm känns vattenångan för brännande när den når bastubadarna.

Orsaken är att vattenångan enligt fysikens lagar kondenseras mot kallare ytor. I bastun är bastubadarnas hud kallare än till exempel träytorna. När ångan kondenseras till vatten frigörs mycket energi, vilket orsakar värme på huden – eller en brännande känsla.

Kan materialen i bastuugnen orsaka en obehaglig lukt?

När det elektriska bastuaggregatet värms upp för första gången försvinner resterna efter olika skydds- och arbetsmaterial som hamnat i bastuaggregatet under olika arbetsmoment. De kan orsaka obehagliga lukter och även rök, och därför är det viktigt att ordna god ventilation i bastun när den värms upp för första gången. På grund av lukterna rekommenderar vi inte att du badar bastu under den första uppvärmningen.

När den vedeldade bastuugnen värms upp för första gången brinner stommens skyddsfärg bort, vilket kan utge mycket rök. Första uppvärmningen bör göras utomhus, om möjligt.

Uppvärmningen av bastuaggregatet kan förstärka andra lukter som finns i luften, men som ändå inte har sitt ursprung i bastun eller ugnen. Om man har renoverat i lägenheten eller behandlat ytor med  färg, lack, lim eller andra ämnen som har avdunstande ingredienser (ångor från lösningsmedel) kan de orsaka en ”fotogenaktig” lukt när de passerar förbi bastuugnens heta stenar och värmeelement. Lukten försvinner när de behandlade ytorna har torkat helt. Andra luktkällor som kan ha samma inverkan är garage, oljepåfyllningsrör och till och med kryddor som används vid matlagning.

Rengöring av kalkfläckar

Kalken i badvattnet kan med tiden bilda vita fläckar på bastulavarna. Fläckarna kan avlägsnas med en citronsyrelösning:

 1. Skaffa citronsyrepulver t.ex. på apoteket.
 2. Blanda cirka två matskedar citronsyrepulver med en halv liter vatten.
 3. Torka bort fläckarna med en duk som du blött i lösningen. Använd gummihandskar, eftersom citronsyran kan irritera huden.
 4. Skölj och torka om det behövs.

Elaggregatets brandsäkerhet

Aggregatet är tillverkat i metall och brinner inte. Om aggregatet är monterat enligt anvisningarna och används på rätt sätt orsakar den ingen brandfara i bastun. Föremål som fallit eller glömts ovanpå bastuugnen kan fatta eld.

Förebyggande:

 • Torka aldrig tvätt i bastun.
 • Kom ihåg att alltid kontrollera bastun innan du börjar uppvärmningen.
 • Se till att brandvarnarna fungerar.

Om en brand inträffar och du märker det genast:

 • Släck branden med en pulversläckare som är lämplig för elbränder.
 • Om ingen lämplig brandsläckare finns tillgänglig ska du först slå av strömmen till aggregatet i bostadens proppskåp och sedan släcka branden med vatten. Observera att det finns en till tre säkringar/automatsäkringar i proppskåpet beroende på aggregatets modell och elsystemet.
 • Brandfiltar är sällan till någon nytta eftersom branden får luft även från bastuugnens undersida.
 • Utsätt aldrig dig själv i fara.

Om en brand inträffar och den inte kan kontrolleras:

 • Ring det allmänna nödnumret 112.
 • Lämna byggnaden och hjälp andra att ta sig ut därifrån.
 • Stäng dörrar och fönster då du lämnar byggnaden.

Kan jag få en elstöt från ett elektriskt bastuaggregat?

Med rätt montering är el-aggregaten säkra att använda. Aggregatet kopplas till elnätet på sådant sätt att metalldelarna som du rör vid är jordade. Delar med spänning är skyddade från beröring.

Underhåll av bastun

Innan bastun tas i bruk

Vi rekommenderar att bastulavarna behandlas med paraffinolja. Andra trädelar (dörrkarmar, handtag eller bastupaneler) behöver nödvändigtvis inte behandlas alls. Men om du vill skydda dem från smuts och fukt bör de behandlas med medel som undersökts och är avsedda för bastur. Det är absolut förbjudet att använda lackade produkter i bastun.

Harvia Sauna Care Set, underhållsförpackningen för bastuns träytor, innehåller bl.a. en flaska paraffinolja (500 ml) som räcker för att behandla ca 5-10 m2. Paraffinoljan framhäver träets nyanser. Testa först på undersidan av bastulaven hur träets nyans ändras och se om den nya nyansen är den du önskar.

Användning av bastun

Tvätta av dig innan du går in i bastun. Använd alltid en sitthandduk som skydd för laven. Träytorna tål fukten från en ren hud och fukten lämnar sällan spår.

När du använder bastudofter, bastuhonung eller andra ämnen ska du akta dig för att fläcka ner träytorna. Även blad från bastukvasten ska rätt snabbt avlägsnas från träytorna.

Efter bastandet

Ta bort lavduken och vattenkärlet från laven och torka bort vattendropparna. Använd en fuktig duk för rengöring. Håll bastuns värmeeffekt påslagen en stund (ca 10 min) så att träytorna torkar. Det är bra att torka bort vattenstänk från aggregatets synliga delar efter användning.

Öppna torkningsventilen och lämna dörren till bastun halvt öppen. Kall utomhusluft gör inte att bastun torkar snabbare. Därför är det bra att hålla fönster och ventiler i ytterväggen stängda när du torkar bastun under kalla årstider.

Grundrengöring

En bastu som används av en familj bör rengöras 1–3 gånger om året med en rimlig vattenmängd och rengöringsmedel. Lätt basiska (pH 8–10) rengöringsmedel passar bra. Du kan slipa trädelarna lätt med fint sandpapper.

Bastun torkas genom att värma bastuugnen och vädra.

Service

Harvias tekniska service hjälper gärna till med tekniska frågor från måndag till fredag kl. 08:00-16:00 (Finsk tid) med undantag under nationella högtider. Kom ihåg att läsa frågor och svar innan du kontaktar Harvias produktsupport. tel. +358 (0)207 464 030 – support@harvia.fi

Garantivillkor

Allmänt

Harvia Oy ger 2 års helgaranti för produkter i hushållsbruk och 2 års begränsad garanti för produkter i kommersiellt-/ kollektivt bruk och anläggningar. Den begränsade garantin utesluter värmemotstånd och den inbyggda elektroniken i aggregaten. Dessa har 1 års garanti i bostadsrättsföreningar och 6 månaders garanti i anläggningar (simhall, spa, etc.). Garantin förutsätter att köparen iakttar tillverkarens anvisningar gällande produkternas placering, montering, användning och service. Produkten bör användas och underhållas enligt anvisningarna.

Garantin trader i kraft på köpdagen eller när byggnadsverket mottar produkten, beroende på vilken dag som innefaller senare. Som garantiintyg fungerar kvitto, byggnadsverkets orderbekräftelse eller motsvarande dokument.

Det är förbjudet att använda keramiska bastustenar i Harvia aggregat. Vid användning av keramiska bastustenar upphör garantin.

Reservdelsgaranti

Reservdelsgarantin gäller i 12 månader från inköpsdatumet. Den ersättande reservdelen levereras fraktfritt till kunden och installationen genomförs i förhand av Harvias auktoriserade installatör eller i annat fall av ett kvalificerat elmonteringsföretag.

 

Begränsningar av garantiansvaret

Köparen ska vårda produkten omsorgsfullt. När produkten tas emot ska köparen kontrollera att den inte har transport- eller lagringsskador. Säljaren eller transportföretaget ska omedelbart underrättas om observerade skador på produkten.

Tillverkaren ansvarar inte för produktfel, funktionsstörningar eller brister som förorsakats av transporten eller felaktig lagring, montering eller användning som strider mot tillverkarens anvisningar, försummelser i servicen eller placering av produkten i ett sådant utrymme där förhållandena inte motsvarar tillverkarens rekommendationer.

Felanmälan

Köparen ska anmäla fel eller störningar i produkten omedelbart efter att de upptäckts. Anmälan sker antingen direkt till tillverkaren, återförsäljaren eller Harvias auktoriserade elmontör.

Tillverkarens åtgärder i anslutning till garantin

På basis av en motiverad garantianmälan reparerar eller byter tillverkaren en felaktig produkt. Reparationen eller bytet sker på tillverkarens bekostnad. Tillverkaren har rätt att använda det alternativ som är förmånligast för tillverkaren. Garantin för reservdelar fastställs ovan i punkt 2. En utbytt del beviljas reservdelsgaranti enligt punkt 2. I övrigt fortsätter garantin för den reparerade produkten normalt.

Tillverkaren ersätter inte köparen för kostnader, affärsförluster eller andra direkta eller indirekta skador på grund av fel eller störningar i produkten.

Harvias grantservice för el-aggregat i Finland

Harvia har auktoriserade servicerepresentanter som har hand om Harvias garantiservice för el-aggregat i Finland. Giltigheten för garantin gäller mot uppvisning av kvitto eller liknande dokument, vilket kontrolleras av servicerepresentanten. Om det inte finns en auktoriserad servicerepresentant på orten, kan kunden vara i direkt kontakt med Harvias tekniska rådgivning, som med hjälp av e-post kan kontrollera aggregatet genom bifogat kvitto och bild på skadan. Därefter kan kunden själv kontakta en lokal yrkeselektriker för renovering av aggregatet varpå Harvia står för kostnaden.

Garantiservicen genomförs på plats, om inte annat bestäms. Ett aggregat som går under garantin repareras alltid i förstahand om möjligt. Utbyte av ett aggregat görs sällan och enbart om Harvias tekniska rådgivning så bestämmer. Harvias garantiservice innehåller både jobbet och reservdelarna. Harvia behåller rätten att neka garantiservice om garantivillkoren exploateras eller om kvitto inte kan uppvisas. I oklara fall bör kunden kontakta Harvias tekniska rådgivning.

Felsökning, elektriska bastuaggregat

Styrpanelens display visar ett felmeddelande, agregatet värms inte upp.

Felmeddelande ER1

Forte: Temperaturgivarens mätkrets är öppen.
Moderna, Fuga, Delta, Kivi, Cilindro: Avbrott i temperaturgivarens mätkrets. Kontakta service.

Felmeddelande ER2

Moderna, Fuga, Delta, Kivi, Cilindro: Kortslutning i temperaturgivarens mätkrets. Kontakta service.

Felmeddelande ER3

Forte: Överhettningsskyddets mätkrets är öppen.

Felmeddelande ER4

Forte: Kontaktbrott mellan nedre och övre kort.

Felmeddelande ER5

Forte: För hög temperatur i styrpanelens omgivning.

Bastuaggregatet värms inte upp (mekanisk styrning)

Gäller aggregat som är försedda med ett mekaniskt reglage.

Kontrollera att bastuaggregatets säkringar/automatsäkringar i propptavlan är funktionsdugliga. Observera att det finns en till tre säkringar/automatsäkringar i proppskåpet beroende på aggregatets modell och elsystemet.

Kontrollera att aggregatets anslutningskabel har kopplats.

Vrid tidströmställarens reglage till verksamhetsområdet (A):

ajastettukaynnistys

Höj temperaturen:

termostaatinsaadin
Kontrollera att inte överhettningsskyddet har utlösts. Då fungerar tidströmställaren, men aggregatetvärms inte upp.

Bastun värms upp långsamt

Det vatten som kastas på aggregatet kyler ner stenarna snabbt.

 • Kontrollera att bastuaggregatets säkringar/automatsäkringar i propptavlan är funktionsdugliga. Observera att det finns en till tre säkringar/automatsäkringar i proppskåpet beroende på aggregatets modell och elsystemet.
 • Kontrollera att alla värmeelement glöder när aggregatetär på.
 • Höj temperaturen.
 • Kontrollera att inte agregatets effekt är för lågt.
 • Kontrollera bastustenarna och stapla om vid behov. Om stenarna har staplats för tätt, om de sjunker ner med tiden eller om fel typ av stenar har använts, kan detta förhindra luftcirkulationen genom aggregatet, vilket å sin sida försämrar uppvärmningseffekten.
 • Kontrollera att bastuns luftcirkulation har ordnats på rätt sätt.

Kontrollera om termostatet:

 1. Ta bort så många stenar från aggregatet att du kan se ändorna av värmeslingorna.
 2. Slå på strömmen. Värmeelementen börjar glöda. Om något av värmeelementen inte glöder måste den bytas ut. Kom ihåg att ha bastudörren stängd.
 3. Håll reda på när värmeslingorna slocknar. Detta sker då bastun har värmts upp till den måltemperatur som ställts in på termostaten. Normalt nås måltemperaturen då aggregatet varit påslagen i 35–45 minuter. Om det tar mycket längre tid att nå måltempraturen kan det bero på att värmegivaren har placerats på fel ställe, att aggregatet har för låg effekt eller på fel i termostaten.

Aggregatets styrpanel fungerar inte korrekt

Kontrollera datakabeln och dess anslutningar.

Bastun värms upp snabbt, men stenarna hinner inte bli varma

Det vatten som slängs på ugnen förångas inte, utan rinner igenom stenmagasinet.

 • Sänk temperaturen.
 • Kontrollera att inte ugnens effekt är för stor.
 • ontrollera att bastuns luftcirkulation har ordnats på rätt sätt.

Panelen eller annat material nära ugnen blir snabbt mörkare

 • Kontrollera att kraven på säkerhetsavstånd uppfylls.
 • Kontrollera bastustenarna. Om stenarna har staplats för tätt, sjunker ner med tiden eller fel typ av bastustenar har använts, kan detta förhindra luftcirkulationen i ugnen, vilket kan leda till att konstruktionerna överhettas (särskilt för elektriska bastuaggregat).
 • Det är normalt att träytorna inne i bastun mörknar med tiden. Mörknandet kan försnabbas av
  – solljus
  – värmen från bastuugnen
  – skyddsmedel avsedda för väggytor (skyddsmedel tål värme dåligt)
  – finfördelat stenmaterial som smulats från stenarna och förts med luftströmningar.
 • Vedeldade bastur: rök som kommer in i bastun t.ex. i samband med påfyllning av ved.

Bastuugnen luktar

 • Om det är en ny bastuugn kan den ännu ha rester efter skyddsmedel som har använts vid tillverkningen. Förvärm bastuugnen i ett bra ventilerat utrymme.
 • Den heta ugnen kan förstärka lukter som finns i luften, men som ändå inte har sitt ursprung i bastun eller ugnen. Exempel: målarfärg, lim, uppvärmningsolja, kryddor.

Bastuugnen låter

 • Timern är en mekanisk enhet och ger ifrån sig ett tickande ljud när den fungerar normalt. Om tickandet hörs även då bastuugnen inte är på, kontrollera timerns anslutningar.
 • Plötsliga smällar beror oftast på stenar som spricker i värmen.
 • Värmeexpansionen i ugnens delar kan orsaka ljud då ugnen värms upp.

Felsökning, styrenheter

Styrcentralens display visar ett felmeddelande, bastuugnen värms inte upp.

Felmeddelandets förklaring

E1

Griffin, Xenio, Xafir: Avbrott i temperaturgivarens mätkrets. Beställ service.

E2

Griffin, Xenio, Xafir: Kortslutning i temperaturgivarens mätkrets. Beställ service.

E3

Griffin, Xenio, Xafir: Överhettningsskyddets mätkrets är öppen. Tryck på överhettningsskyddets återställningsknapp. Beställ service.

E6

Griffin, Xenio, Xafir: Fel på den extra temperaturgivaren. Beställ service.

Griffin, Xenio, Xafir (Combi-centraler): Fel på fuktighetsgivarens temperaturmätningskomponent. Beställ service.

E7

Griffin, Xenio, Xafir (Combi-centraler): Fel på fuktighetsgivarens luftfuktighetskomponent. Beställ service.

E8

Griffin, Xenio, Xafir (Combi-centraler): Avbrott i kretsen för fuktighetsgivarens luftfuktighetskomponent. Beställ service.

E9

Griffin, Xenio, Xafir: Anslutningsfel i systemet. Kontrollera kablarna. Beställ service.

LO eller 0C

C150: Temperatur utanför mätningsområde eller termostatgivarens mätkrets öppen. Aggregat värmer upp normalt 15 minuters tid för att temperaturen skulle komma upp till mätningsområde. Om temperaturen ej kommer upp till mätningsområde eller om temperaturgivarens mätkrets är öppen visas felmeddelande Er1 i displayen

ER1

C150, C105S: Avbrott i temperaturgivarens mätkrets. Beställ service.

ER2

C150, C105S: Kortslutning i temperaturgivarens mätkrets. Beställ service.

ER3

C150, C105S: Överhettningsskyddets mätkrets är öppen. Tryck på överhettningsskyddets återställningsknapp. Beställ service.

ER5

C105S: Fuktighetsgivarens temperaturmätkrets är öppen. Beställ service.

ER6

C105S: Fuktighetsgivarens temperaturmätkrets har kortslutits. Beställ service.

Fuktighetsvärdet visar hela tiden det valda fuktighetsvärdet.

C105S: Kontrollera givarkablarna. Beställ service.

Felsökning, vedeldade

Rökkanalen drar inte, rök kommer in i bastun

 • Kall rökkanal av tegel. Bränn några ark tidningspapper via sotningsöppningen i nedre delen av rökkanalen för att draget ska börja funka.
 • En spisfläkt, annan eldstad eller annan anordning orsakar undertryck i lokalen. Se till att ersättningsluft tillförs: stäng av spisfläkten/den maskinella ventilationen eller öppna ett fönster när du tänder bastuugnen.
 • Asklådan är full. En full asklåda förhindrar luftcirkulationen i bastuugnen. Töm asklådan.
 • Rökkanalens fog läcker. Täta fogen.
 • Ugnens rökkanaler är tilltäppta. Rengör rökkanalerna via bastuugnens sotningsöppningar.
 • Anslutningsröret till rökkanalen ligger för djupt i rökkanalen. Förkorta anslutningsröret och/eller dra bastuugnen och röret längre bort från rökkanalen.

Bastun värms inte upp

 • Bastun är för stor i relation till ugnens uppvärmningseffekt. Kontrollera anvisningarna för hur du väljer bastuugn.
 • Bastun har stora oisolerade väggytor. Kontrollera anvisningarna för hur du väljer bastuugn.
 • Bränslet är fuktigt eller på annat sätt av dålig kvalitet.
 • Rökkanalen drar dåligt.
 • Ugnens rökkanaler är tilltäppta. Rengör rökkanalerna.

Bastustenarna värms inte upp

 • Bastun är för liten i relation till ugnens uppvärmningseffekt. Kontrollera anvisningarna för hur du väljer bastuugn.
 • Rökkanalen drar dåligt.
 • Bränslet är fuktigt eller på annat sätt av dålig kvalitet.
 • Ugnens rökkanaler är tilltäppta. Rengör rökkanalerna.
 • Kontrollera staplingen av stenarna. Ta bort stenresterna och de för små bastustenarna (diameter mindre än 10 cm) som samlats i stenmagasinet. Byt ut de söndervittrade stenarna mot stora och hela bastustenar.

Bastuugnen luktar

 • Om det är en ny bastuugn kan den ännu ha rester efter stommens skyddsfärg. Förvärm bastuugnen utomhus – läs mer i bastuugnens monterings- och bruksanvisning.
 • Den heta bastuugnen kan förstärka lukter som finns i luften, men som ändå inte har sitt ursprung i bastun eller ugnen. Exempel: målarfärg, lim, uppvärmningsolja, kryddor.

 

Ibland behövs aggregatets modell, för att hitta lösningen på problemet som uppstått. Se instruktioner för hur du hittar modellen för ditt aggregat.